Broń palna i koncentracja przemocy w USA (1)

Ostatnio miałem okazję zaobserwować na Twitterze niezwykle ciekawą wymianę zdań między Tomislavem Kovandzicem, ekspertem od kryminologii z Uniwersytetu Teksańskiego w Dallas, i Johnem Pfaffem, specjalistą z zakresu prawa karnego na Uniwersytecie Fordham. Motywem przewodnim ich rozmowy, która ostatecznie zainspirowała mnie do stworzenia tej i następnej blognotki, była dokładność pomiarów przestępczości. Obaj panowie zgodzili się co do jednej fundamentalnej rzeczy – wyniki najbliższe rzeczywistości daje lokalna analiza mikroskalowa:

Problem w tym, że recenzowane artykuły, poddające ewaluacji przestępczość z perspektywy określonych rewirów miejskich, składają się ciągle na symboliczny odsetek wszystkich badań empirycznych publikowanych na polu kryminologii. W kontekście np. skrytego noszenia broni palnej jest to o tyle kluczowe, że niedawno ukazały się dwie prace naukowe (zobacz Siegel et al. → link oraz Donohue et al. link), które znalazły pozytywną korelację między liczbą broni w obiegu cywilnym a wskaźnikami przestępczości. I choć od strony technicznej mogą być one zaprojektowane poprawnie, to z powodu traktowania olbrzymich obszarów administracyjnych (stany) jako homogenicznych jednostek w modelu statystycznym, oszacowana przez autorów dodatnia korelacja pozostaje w najlepszym przypadku artefaktem. Na tę niesłychanie doniosłą kwestię zwróciła uwagę w 2005 roku Narodowa Akademia Nauk USA (cytat, raport str. 151 → link) [1] i później także Gary Kleck przy okazji komentarza (str. 15 → link) do wspomnianego wyżej tekstu Donohue.

Kleck zaczął od skonstatowania oczywistości: stany nie są wcale żadnym monolitem; stopień ich wewnętrznej różnorodności jest wręcz ekstremalny. Duża większość terytoriów to przede wszystkim mieszanina hrabstw, okręgów i parafii o bardzo niskim nasyceniu bandytyzmem z dosłownie kilkoma strefami, pogrążonymi w przemocy rodem z podupadłych republik Ameryki Łacińskiej [2]. Albo inaczej – stany są mozaiką obszarów wiejskich, przedmieść i aglomeracji, tworzących wspólnie kompozycję regionów zasiedlonych przez dobrze uzbrojoną populację i regionów praktycznie rozbrojonych.

Generalna reguła: wskaźniki posiadania broni palnej – odwrotnie niż przestępczość – rosną wraz z oddalaniem się od ośrodków miejskich. Co więcej, znane są również z grubsza cechy demograficzne przeciętnego właściciela licencji na skryte noszenie broni – jest nim białoskóry mężczyzna o sympatiach republikańsko-konserwatywnych z przedziału wiekowego 18-29 lat, zamieszkujący południowe połacie Stanów Zjednoczonych i wywodzący się ze środowiska, kultywującego rodzinne tradycje strzeleckie (cytat: A greater proportion of those who carried were aged 18 to 29 years, male, self-identified as conservative, lived in Southern regions of the United States, grew up in a firearm-owning household, owned both handguns and long guns. W świetle tych faktów oraz tego, co już wiemy na temat amerykańskiej przestępczości (60-65 proc. premedytowanych zabójstw i ~70 proc. rozbojów popełniają w USA czarnoskórzy sprawcy link, rozproszeni po murzyńskich dzielnicach link), sama sugestia, jakoby biali posiadacze broni mieli ponosić winę za wzrosty wskaźników przemocy w stanach, w których żyją, nie spełnia podstawowego kryterium wiarygodności [3].

W fachowym żargonie tę pozorną zależność określa się pułapką agregacji (aggregation bias). Prowadzi ona w linii prostej do tzw. błędu ekologicznego (ecological fallacy), czyli sytuacji, w której badacz dokonuje syntezy wielu niejednorodnych grup społecznych o różnej ekspozycji na ryzyko (dane zagregowane), a następnie wnioski z takiej uogólnionej syntezy przenosi w sposób nieuzasadniony na wszystkich ludzi tworzących zbiorowość [4].

Gwoli formalności: z obliczeń zaprezentowanych przez zespoły pod kierownictwem Donohue i Siegela wyszło, że oto legalizacja noszenia broni powiązana jest z eskalacją przestępstw – w sensie że jurysdykcje, praktykujące uznaniowość w przyznawaniu zezwoleń, bądź też takie, które bezwarunkowo zakazały niejawnego noszenia pistoletów lub rewolwerów, doświadczają zauważalnie niższego odsetka napaści ulicznych (nawet do 33 proc.) oraz odnotowują mniej morderstw (do 6.5 proc.) niż stany, hołdujące liberalnym zasadom w tym zakresie. Szkopuł w tym, że jak już było podkreślane wcześniej, przyjęta metodyka nie pozwala rozstrzygnąć, czy skalkulowane wzrosty w obu subkategoriach dotyczą przestrzennie całych stanów czy raczej kumulują się wyłącznie w tych hrabstwach i miastach, gdzie występuje deficyt legalnej broni palnej. Podejście makroskalowe uniemożliwia śledzenie takich niuansów – przestępczość w Ameryce nie rozkłada się bowiem równomiernie. Gromadzi się, nawarstwia i utrwala głównie wewnątrz obszarów metropolitalnych w obrębie poszczególnych dzielnic albo jeszcze lepiej – w obrębie poszczególnych ulic [5]. Robert Muggah z Instytutu Igarapé twierdzi wręcz, że ~99 proc. zabójstw w USA da się przypisać do zaledwie 5 proc. adresów pocztowych (About 99% of lethal violence in the United States is concentrated in just 5% of street addresses):

The Global Violence Reduction Conference 2014

Koncepcja “jednej Ameryki” w odniesieniu do przestępczości i broni palnej jest bałamutna [6]. Istnieją szerokie enklawy z powszechnym i wolnym dostęp do niej, praktycznie nieodróżnialne od białych regionów Europy, oraz strefy permanentnego wrzenia, przypominające brazylijskie favele. Analizowanie danych i formułowanie na ich bazie konkluzji bez żadnego zastrzeżenia, że odnoszą się one niemal wyłącznie do takich rewirów, zasiedlonych w dodatku przez jedną specyficzną populację, jest przykładem manipulowania percepcją opinii publicznej. Eliminuje to wszelkie formalne podstawy do ekstrapolowania statystyk na resztę ludności w skali stanu lub kraju. Dlatego właśnie wszelkie emocjonalne slogany oraz polityczne frazesy o “epidemii nieznającej granic” (Shannon Watts dla MSNBC link, Hillary Clinton podczas spotkania z wyborcami w Manchester Community College w New Hampshire link albo felieton Obamy dla nowojorskiego “Timesa” link) powinny być bezlitośnie punktowane.

Podsumowując:

  • Na skutek geograficzno-rasowej koncentracji przemocy wszelkie “globalne uśrednienia” stają się bezużyteczne, gdyż z samej definicji zacierają lokalne różnice w dystrybucji statystyk generujących ową średnią.
  • W ujęciu makro dodatnia korelacja między bronią palną a przestępczością słabnie, zanika i ulega odwróceniu na niższych poziomach agregacji (hrabstwa, miasta, dzielnice). Kleck: In sum, when one studies smaller and more homogenous units of analysis, and uses crime data of acceptable quality, there is no support for the claim that RTC laws increase assault rates or any other violent crime rate (→ link).

Część II

____________________

[1] Członkowie gremium wyraźnie akcentują, że trzeba koniecznie zmienić sposób analizowania i zbierania danych i spojrzeć na zjawisko noszenia broni palnej lokalnie, zamiast uparcie podążać wytartą ścieżką, produkując po drodze sterty jałowych elaboratów: New analytical approaches and data sets will need to be used. For example, studies that more carefully analyze changes in actual gun-carrying behavior at the county or even the local level.

[2] Jak trafnie scharakteryzował fenomen Ameryki Jerry Ratcliffe, kryminolog z Uniwersytetu Temple w Filadelfii, w jej granicach potrafią egzystować obok siebie i zarazem w totalnej izolacji dzielnice spokojne i ciche niczym Nowa Zelandia oraz enklawy nieodróżnialne od Salwadoru: In the Northeast the homicide risk is on a par with residing in tranquil New Zealand, while North Philadelphia is like living in El Salvador.

[3] Abstrahując na chwilę od rasowo-etnicznej dystrybucji zabójstw i napaści, cywilni posiadacze zezwoleń rzadziej dopuszczają się przestępstw i wykroczeń powiązanych z nielegalnym użyciem broni niż etatowi funkcjonariusze policji (str. 33). Do najczęstszych przesłanek, przesądzających o cofnięciu licencji, należą: jazda pod wpływem alkoholu, wniesienie pistoletu, względnie rewolweru do strefy wolnej od broni oraz nieokazanie legitymacji podczas rutynowej kontroli np. w trakcie zatrzymania przez patrol drogówki.

[4] Jednym z pierwszych dobrze rozpoznanych błędów ekologicznych w publikacjach z zakresu nauk społecznych była głośna hipoteza wybitnego francuskiego socjologa, Émila Durkheima, o większej skłonności protestantów do popełniania samobójstw. Naukowiec zbadał wskaźniki śmierci samobójczych w pruskich prowincjach w XIX wieku i okazało się, że są one pozytywnie skorelowane z odsetkiem protestantów zamieszkujących daną jurysdykcję. Jednakże otrzymane rezultaty wcale nie oznaczały, że protestanci częściej odbierają sobie życie. Wiele lat później krytycy zauważyli (→ link), że Durkheim wpadł w pułapkę agregacji, która zafałszowała mu wyniki i w konsekwencji odbiła się na jakości jego końcowych konkluzji. Większość samobójstw rejestrowanych w pruskich prowincjach z ludnością wyznania protestanckiego mogła być przecież popełniana przez nie-protestancką mniejszość.

[5] Thomas Abt, analityk harvardzkiej Szkoły Administracji Publicznej im. Johna F. Kennedy’ego (→ link):

Przestępczość jest hiperskoncentrowana, w sensie: przyklejona do niewielkiej liczby miejsc i osób. Kiedy mówię “hiperkoncentracja”, nie mam na myśli tego, że przestępczość czy przemoc ogniskują się w złych dzielnicach. One gnieżdżą się na konkretnych odcinkach ulic i w konkretnych klubach nocnych oraz sklepach monopolowych o ściśle wyznaczonej porze. Tak więc gdy skanujemy niebezpieczną dzielnicę, widzimy nie cały jej obszar, ale dwa albo trzy punkty zapalne. Jest to niezwykle doniosła obserwacja.

[Crime and violence are sticky; they’re hyperconcentrated in a small number of places, people, and behaviors. When I say hyperconcentrated, I don’t mean that crime and violence concentrate in bad or violent neighborhood. They concentrate on a specific street corner, a specific nightclub on a certain night, or a specific liquor store. So when we look at a dangerous neighborhood, generally what we’re seeing is not a whole neighborhood but two or three hot spots. That’s very important to understand.]

Dla lepszego zrozumienia problemu zobacz ten wpis.

[6] Talking about crime in the U.S., or Illinois, or even Chicago has always been somewhat misleading (cytat za Matt Ford, “The Atlantic” link)

1 komentarz na temat “Broń palna i koncentracja przemocy w USA (1)”

  1. Robisz światną robotę, to są unikatowe dane, nieznane zupełnie w Polsce i przykryte bełkotem politycznej poprawności.

Komentarze zostały wyłączone.